نمونه سوالات علوم دوم

- پوشش بدن جانوران چه فایده هایی برای آن ها دارد.

۲- جلوی نام هر جانور، نوع پوشش بدنش را بنویسید:

پلنگ :

ماهی:

لاک پشت:

طوطی :

کبوتر:

خرگوش:

۳- زیر اسم جانورانی که پوشش سخت و محکم دارند، خط بکشید:

خرچنگ  -  مار  – ببر – خرس – حلزون – مورچه – خرچنگ

۴- در عکس زیر، از چه پوشش هایی استفاده شده است؟ چرا از این پوشش ها استفاده شده است؟

 

درس ۴ و ۵ – ماده چیست؟

۱- جامد را تعریف کنید و سه ماده جامد را نام ببرید.

۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

به هر چیزی که از خود شکل داشته باشد، …………. می گویند.

گازها از خود شکلی ندارند و در همه جا…….. می شوند.

به چیزی که از خود شکلی ندارد و به شکل ظرف در می آید، ………. می گویند.

۳- یک گاز را نام ببرید.

۴- داخل بادکنکی که باد شده است، چه ماده ای وجود دارد؟

۵-  آیا آب همیشه به شکل مایع است؟ توضیح دهید.

۶- کدامیک از مواد زیر  مایع  هستند؟

یخ      هوا      شربت        برنج      روغن     سنگ

۷-  به جایی که یک ماده می گیرد، چه می گوییم؟

۸- در شکل زیر، کدامیک حجم بیشتری دارد؟

۹- روشی را بگویید که با آن بفهمیم کدام ظرف، حجم بیشتری دارد.

 ۱۰- از آزمایش انداختن سنگ در ظرف آب، چه چیزی را می فهمیم؟

 ۱۱- با استفاده از ترازو، چه چیزی را اندازه می گیریم؟

الف ) حجم     ب ) طول       ج ) جرم    د) وزن

۱۲- آیا هر چیزی که جرم بیشتری دارد، حجم بیشتری هم دارد؟ توضیح دهید.

/ 1 نظر / 156 بازدید
سفیران نور

علیرضا قزوه آن که شعر و هرچه موسیقی ست نذر درگاهش آن که پاکان هنر در پای او سجاده افکندند بسم رب العشق آن که حافظ ها و سعدی ها عشق او و آل او را بر زبان دارند بسم رب الهادی المهدی صاحب عصری که عالم وامدار اوست گرچه دجالان بدآهنگ گرچه شیطان های بد ترکیب داردار و واق واق خویش را آواز می گویند این نه موسیقی ست این نه شعر و نه ترانه این همه فحش است این فضیحت نامه ی صهیون و آمریکاست بچه های نطفه هایی از لجن روییده در مرداب کارگردان استخوانی پرت خواهد کرد پیش دم جنبانی چلپاسه ای بدبو آن دو حرف اول در انزلی افتاده آن خنزیز آن دَل هرجایی یابو مزد وق وق کردن سگهای بی اصل و نسب این است مزد سگدوخوانی این از شغالان بدصداتر مزد این چندین دهان بی چاک استخوانی مزد این مزدورهای مست عیاشش فکر چندین جایزه از دست خام چند خاخام اند جایزه در راستای فکرهایی از جنابت تا جنایت پُر جایزه در راستای گنده گویی ها و چیزی از همین هایی که می دانید و می دانند پولهای هرزه سهم حنجر بدبوی فحاشش مرتدند اینان نه یک تن شان